Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Odborní spolupracovníci

 antroparku

Řazeno abecedně                        Seznam všech spolupracovníků není kompletní, na stránce momentálně pracujeme. Děkujeme za pochopení.

 

RNDr. Roman Bortel, Ph.D - sociokulturní antropolog

 

 

 

RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. - Archeologický ústav AV ČR, Brno

Specializace: zooarcheologie a paleontologie velkých savců, včetně člověka, od paleolitu po novověk. Rovněž se zabývá aplikací geochemických a chemických analýz a analýz DNA.

V posledním desetiletí je pro nové spolupracovníky Antroparku charakteristické, že jsou zaměřeni analyticky a přírodovědně a doktorka Miriam Nývltová Fišáková je díky přírodovědnému vzdělání jako předurčena pro takovou činnost. Její profesí je paelontologie a morfologie na pozadí znalosti anatomie a moderní evoluční biologie. Vybral jsem si ji pro spolupráci, protože naše paralelně řešená shodná témata ohledně chování, anatomie a morfologie dávala tytéž výsledky, podobně jako koncepce života pravěkých společností odvozené od přírodovědných informací. V tom je onen velký posun od původní paleo-etnologie, která v 19. století spoléhala pouze na etnologické analogie. Přírodovědný aspekt se svými zákonitostmi zcela chyběl.

Více na  http://www.arub.cz/kontakty/miriam-nyvltova-fisakova.html

 

Mgr. Martin Golec, Ph.D. - pedagog na Katedře historie FF UP, sekce archeologie

archeolog a specialista na rekonstrukce z doby bronzové, halštatu a laténu. Podílel se na rekonstrukci sídliště ze straší doby železné pro Muzeum hlavního města Prahy. Jeho zájem se otvírá k moderní rekonstrukční etnologii, studuje etnografii, kulturní antropologii a mytologie. Jeho zvláštní zájem patří speleologii a historii jeskyně Býčí skála v Moravském krasu a v současné době je poradcem pro nové rekonstrukce právě událostí starší doby železné v této jeskyni.

 

Dr. Martin Hložek - Technické muzeum v Brně, technonogická laboratoř

je dalším z přírodovědně a analyticky zaměřených spolupracovníků Antroparku. S ním vznikla a byla konzultována většina obrazových rekonstrukcí kultur z posledních 10ti tisíc let. Sám je profesně také zaměřen na analýzu artefaktů a jejich následné zpracování. Ale taktéž je příznivcem experimentu v archeologii. Pro galerie holocenních kultur v Antroparku je doktor Martin Hložek duchovním otcem a aktivním iniciátorem.

 

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

stejně tak jako doktorka Fišáková a doktor Hložek, je i docent Miroslav Králík zaměřen přírodovědně a analyticky. Jeho profesní specializací je anatomická antropologie, kdy antropometrickými, mikroskopickými metodami hledá původce keramiky paleolitu a holocenních kultur. Jeho výzkum přinesl nejedno nečekané zjištění. Výsledky jeho práce jsou v obrazových rekonstrukcích pro Antropark nyní realizovány v projektu nových revizních a dlužných výjevů ze života moravského gravettienu. Užité slovo „dlužných“ nechť je vykládáno jako adekvátně zpracované informace v obrazech, které naše věda dluží veřejnosti.

 

Stanislav Krčmař - audiovizualizace (prezentace a audiovizuální programy pro muzea, hrady, zámky, firmy)

Stanislav Krčmař je výtvarník, který s využitím počítačových programů vytváří audiovizuální prezentace do expozic firem, ale i zámků, muzeí a galerií na vysoké profesní úrovni.

Prezentace se zaměřují na hru s původní obrazovou plošnou informací a rozvíjejí ji nejrůznějším, mnohdy zcela novým, objevným způsobem. K tvorbě podobně užívá videa i zvuku. Výsledkem mohou být jak ucelené ozvučené pořady typu nekonečné smyčky, tak  pořady pro interaktivní obrazovku.

 Věnuje se práci, pro kterou byl shůry předurčen a která mu byla od jeho mladických let vlastní. Však dodnes je jí stále nadšen a hledá nové možnosti a nové cesty, jak svou práci posunout vpřed. 

Například v jeho prezentaci pro Antropark se po kliknutí jednotlivé obrázky otevírají do dalších podrobností a tak se dopracováváme k dalším a dalším informacím. V další úrovni se pak tyto rozpohybují a při příští návštěvě vám Stanislav Krčmař nasadí speciální brýle a vy vidíte tytéž objekty, jak rotují kolem své osy, ale tentokrát nejen v barvě, ale i ve skutečném, trojrozměrném prostoru (stereoskopie). Vyčnívají před vámi z obrazovky, jen jim raději uhnout hlavou.

Stejně tak dotyková obrazovka pro něj není posledním výkřikem techniky a dnes, zatímco muzea přemítají, zda na nabídku pro její ,,závratnou modernost reagovat, on už zkouší nejnovější bezdotykový prostorový ovladač, který by většina muzejníku spíše připsala nějakému bláznivému sci-fi. Když k tomu pak připočtu jeho novou kameru s Ultra-HD rozlišením umístěnou na nejnovějším typu koptéry a sleduji záběry, které dálkově pořídil díky počítačové stabilizaci létajícího zařízení a satelitní navigaci a uvědomím si, jak fascinující budou archeologické lokality v kontextu pohledů do okolní krajiny, jsem nadšen. A to je to, co nás má v zaprášených muzejních expozicích přenést do technické reality 21. století, abychom díky ní byli tím stejně kouzelným způsobem blíže i časům dávné historie.

Osobní stránky s ukázkami práce na   http://zegetv.jex.cz/

                                                       http://vimeo.com/channels/zegetv

 

Ing. Vít Lang

Úkol stálého odborného konzultanta - analytika Antroparku vzal na sebe ing. Vít Lang v době, kdy nebylo vůbec zřejmé, jak si celý projekt povede. Jeho doménou jsou přírodní vědy, zejména chemie a jí příbuzné obory (molekulární biologie, molekulární genetika a podobně). Prostudoval si navíc i velkou část jungovské psychologie a kulturní antropologie, aby mohl vypracovat vlastní koncepci modelu společnosti moravského gravettienu.

Výsledky shrnul v práci A Window into the Palaeolithic Europe 30,000 Years Ago: Results of the Multidiscipilary Approach

(http://www.paleoetnologie.wz.cz/window_into_the_palaeolithic_europe_30000_years_ago.pdf) a účastnil se také debaty o gravettienu v časopise Current Anthropology (On the Report “From the Sunghir Children to the Romito Dwarf”, Vít Lang/Vincenzo Formicola, Current Anthropology, October 2008, Vol. 49, No. 5, pages 898-900 DOI: 10.1086/524387)

Vyhledává cenné informace, které se týkají paleo-etnologie a také způsoby účinné propagace poznatků, v čemž je mezi konzultanty Antroparku zcela výjimečný. Je-li zapotřebí, obrací se na autory zahraničních odborných prací (např. Sarah Blaffer Hrdy, která se zabývá mimo jiné způsobem života v pravěkých společnostech, Alice Beck Kehoe - výklad pravěkých artefaktů nebo Heather Norton - vývoj pigmentace člověka na základě analýzy DNA), abychom si vzájemně vyjasnili situaci.   

Vít Lang nedávno zpracoval materiály kolem lokalit, na kterých byly nalezeny paleolitické a neolitické venuše.

Ke shlédnutí na   http://www.lands-of-venuses.eu

 

Mgr. Zdeněk Schenk - Muzeum Komenského v Přerově, oddělení společenských věd

Specializace: paleolitické, neolitické  a protohistorické osídlení, vedení záchranných archeologických výzkumů v historických jádrech měst, preventivní prospekce s detektorem kovů.

Více na   http://www.prerovmuzeum.cz/muzeum-komenskeho-v-prerove/kontakty/mgr-zdenek-schenk

 

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. - Archeologický ústav AV ČR, Brno

je vedoucím oddělení AV pro paleolit a také vedoucím katedry antropologie na přírodovědné fakultě Masarykovy university.

Specializace: Přední odborník na paleolit, paleoantropologii a geologii kvartéru. Pokračovatel ve vedení slavných výzkumů areálu Dolní Věstonice – Pavlov a dalších významných paleolitických lokalit (Stránská skála, Předmostí u Přerova, Petřkovice). Vůdčí osobnost mezinárodních vědeckých týmů, univerzitní pedagog.

Pan profesor je však především aktivním archeologem zaměřeným na nejstarší kultury, z nichž u nás vynikal moravský gravettien. Seznamoval mě s reálným archeologickým materiálem paleolitu a sám se věnoval osvětě jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost na poli publicistiky. Spojuje nás především snaha zvrátit obecné, ale mylné povědomí o kultuře lovců mamutů. Podstatné jsou jeho pracovní cesty, ze kterých přiváží cenné podněty, jež publikovány se staly materiálem, který otevřel nejedno téma zpracované v Antroparku. Každopádně Jiří Svoboda otevřel u našeho gravettienu nejedno téma, které stále zasluhuje významnější prostor v obrazových rekonstrukcích. Zvláště tam, kde přírodovědné metody podpořily jeho závěry.

Více na http://www.arub.cz/kontakty/jiri-svoboda.html

 

Ing. arch. Jana Šinkyříková - Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ, BrnoUmělecko-průmyslová škola Brno

Architekt (soukromé a veřejné interiéry, architektonické studie, muzejní expozice, výstavy) a pedagog.

Více o spolupráci a ukázky její práce zde   http://www.anthropark.wz.cz/sinkyrikova.htm

 

Ing. Petr Škrdla, Ph.D. - Archeologický ústav AV ČR, Brno

Specializuje se na paleolit, především na studium technologie (bohunicien, gravettien) a studium sídelní strategie s využitím GIS.

Více na http://www.iabrno.cz/~skrdla/SKRDLA/

 

doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. - vedoucí katedry archeologie, univerzita Hradec Králové, ředitel Archeoparku ve

                                                                        Všestarech

Docent Tichý se rychle profiloval jako experimentální archeolog a jako skvělý organizátor. Jeho velkou zásluhou vzniklo u nás první profesionální pracoviště toho jména i náplně na katedře hradecké univerzity. Tak se naplnilo téma, které na konci 70. let otcovsky u nás otevřel profesor Jaroslav Malina. Na této katedře jsem také poprvé u nás měl možnost přednášet studentům základy moderní paleo-etnologie. A pro muzeum, které docent Tichý se svým kolektivem zbudoval, jsem vytvořil kolekci velkých obrazů (hradeckou epopej), která je k vidění v Archeoparku ve Všestarech.

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák